עקרנות תכנון מרחב M21

עקרון – תכנון – ביצוע
מצגת מינהל פדגוגי